การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

slide7 web web

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจ ยูมีพลัส ต้องแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งในการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯ และต้องกรอกรายการสั่งซื้อตามชนิดของใบสั่งซื้อให้ถูกต้องว่าเป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบใด
การสั่งซื้อแบบ TOP UP

หมายถึง การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจ แล้วได้รับคะนนพีวี (PV) ของผลิตภัณฑ์ เข้าในรหัสของนักธุรกิจยูมีพลัส โดยนักธุรกิจเป็นผู้เลือก ตามความเหมาะสมและเห็นสมควรว่าจะอยู่ในระดับใด (ตำแหน่งทางธุรกิจส่งผลต่อการคำนวณรายได้) เช่น BRONZE SILVER หรือ VIP

การสั่งซื้อแบบ HOLD ยอด เพื่อการแจงยอด

หมายถึงการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดเพื่อกระจายให้กับสมาชิกในองค์กรของตนช่วยให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและควรพิจารณาใช้บริการ HOLD ยอดในปริมาณที่เหมาะสมตามขนาดธุรกิจของท่าน
และควรศึกษารายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขในการสั่งซื้อแบบ HOLD ยอดให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง

การสั่งซื้อแบบรักษายอด หมายถึง การซื้อเพื่อรักษายอดในแต่ละเดือนซึ่งจะมีผลต่อการคำนวณโบนัส ในทุกๆข้อ ในเดือนถัดไป 
*** ดูรายละเอียด การรักษายอดให้ละเอียด

การรับประกันความพอใจ
บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนต่อการรับประกันความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ยูมีพลัส จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่

1. ขอเปลี่ยนเป็นใบสำคัญลดหนี้ ( Credit Voucher) ซึ่งนักธุรกิจยูมีพลัส สามารถนำใบสำคัญลดหนี้มาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปได้ทันทีทีสาขาทั่วประเทศ
2. กรณีที่นักธุรกิจยูมีพลัส นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
และต้องการคืนผลิตภัณฑ์นั้นๆ นักธุรกิจยูมีพลัสจะต้องรับผลิตภัณฑ์นั้นคืนจากลูกค้า โดยที่นักธุรกิจยูมีพลัส อาจจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า
โดยนักธุรกิจยูมีพลัส สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาคืนแก่บริษัทฯ หรือลูกค้าสามารถขอคืนเป็นเงินสดจากนักธุรกิจยูมีพลัส
ตามราคาที่ลูกค้าซื้อมาและให้นักธุรกิจยูมีพลัส ดำเนินการตามรายละเอียดในข้อ 1. ข้างต้น เมื่อนักธุรกิจยูมีพลัส ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว และไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักธุรกิจยูมีพลัส สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบขอเปลี่ยน / คืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้จาก 
www.umenetwork.com และท่านสามารถเลือกได้ 2 วิธีคือ

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาคืนภายในการรับประกันความพอใจของบริษัทฯ จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังคงมีจำหน่ายอยู่ตามปกติในปัจจุบัน
2. มีปริมาณผลิตภัณฑ์เหลือไม่น้อยกว่า 50%
3. ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเงื่อนไขของโปรโมชั่น จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชุดโปรโมชั่นนั้นๆ มาคืนพร้อมกันทั้งชุด
4. หากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปได้รับความเสียหายอันเกิดจากเจตนาหรือเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องใดๆ จะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับประกันความพอใจและไม่สามารถนำมาคืนได้
5. สามารถติดต่อคืนสินค้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ume p46
X

Right Click

No right click